Energikommissionen 2017

Energikommissionens arbete nästan slutfört

Under våren har Energikommissionen preciserat sin överenskommelse, bland annat när det gäller solenergi och vindkraft. Flera propositioner är nu på väg till riksdagen baserade på Energikommissionens arbete. I ett pressmeddelande 19 April presenterar regeringen följande förslag i en proposition:

18 TWh nya certifikat fram till 2030 med en linjär kvotkurva samt möjliggörande av snabbare tekniska justeringar av kvoter. Certifikatsystemet förlängs till 2045. Det är positivt.

Delar av den ingående reserven av elcertifikat tidigareläggs från 2018. Det bör leda till att certifikatpriset stiger längre fram. För vindkraftsägare som investerade före 2012 kvarstår dock de ekonomiska problemen den närmaste tiden på grund av de låga elpriserna och det låga värdet på elcertifikaten, nu < 10 öre/kWh. Det är angeläget att politikerna vidtar åtgärder för att vindkraftsägare inte ska gå i konkurs. Ett förslag är att staten garanterar ett minimipris på certifikaten på 25 öre/kWh. EUs regler om nej till statsstöd i sådana sammanhang är inte trovärdigt mot bakgrund av att EU godkänt mångmiljardstöd till engelsk, fransk och ungersk kärnkraft. Även Vattenfalls vindkraft vid Kriegers flak i södra Östersjön får statsstöd från Danmark enligt EU-beslut nyligen..

Regeringen föreslår vidare att kärnavfallsavgiften ska baseras på en drifttid på 50 år. Det är märkligt, då det ännu inte finns någon kommersiell reaktor i världen som fungerat normalt i 50 år. Det betyder dessutom med stor sannolikhet att kostnaderna för kärnavfallet i ännu högre grad kommer att belasta kommande generationer. Det går knappast att försvara ur moralisk synvinkel.

För solenergin har energikommissionen föreslagit klara förbättringar för villaägare och organisationer. Solel som man själv förbrukar ska inte beskattas för anläggningar mindre än 255 kW (. SERO vill dock höja gränsen till 450 kW ) och skattefriheten ska beräknas per produktionsenhet, inte per företag. Det är bra och ger t ex fastighetsägare och COOP mycket bättre förutsättningar för att satsa på solenergi.

SERO anser att målet för solel 2040 ska vara 25 TWh. SERO tycker också, i likhet med flertalet miljöorganisationer, att det måste bli lika villkor för alla som vill producera sin egen el. Även de som bor i lägenhet och köper andelar i solel och vindkraft bör omfattas av den skattereduktion som nu tillfaller villaägare. SERO vill också ha en regeländring som tillåter kundägd solel att flyttas mellan byggnader, t ex från sommarstugan till lägenheten. Idag stoppar tyvärr lagstiftningen att man flyttar solel mellan byggnader.

SERO stöder införandet av solROT, dvs. ROT-avdrag för solel istället för bidrag. För att stödet ska vara tillräckligt bör det sättas till 75 % av arbetskostnaden.

Det är också viktigt att all nybyggnation förbereds för installation av solelsanläggningar, planmässigt och byggtekniskt. I Frankrike är det lag på detta.

Propositionen om vattenkraft blir den sista och där återstår förhandlingar inom Energikommissionen innan den kan dyka upp på riksdagens bord efter sommaren. SERO välkomnar skattesänkningen för småskalig vattenkraft. Vi vill också införa ett moratorium för domstolsprocesser angående småskalig vattenkraft i väntan på att den fond ska finnas tillgänglig som ska hindra kraftverksägarna från att ruineras av dyra domstolsprocesser. Det finns exempel på ägare av urgamla vattenkraftverk som pungat ut med mer än en halv miljon kronor för att kunna försvara sig i domstolen mot övernitiska tjänstemän på länsstyrelserna. Det är inte rimligt och det problemet är tänkt att undanröjas med ovannämnda fond, föreslagen av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Fonden blir verklighet inom en snar framtid.

Sammantaget bör ändå framhållas att Energikommissionens förslag i huvudsak är välkomna steg i rätt riktning mot ett långsiktigt hållbart samhälle baserat på 100 % förnybar, koldioxidsnål energi.

Göran Bryntse, Tekn Dr,Ordf. i SERO

Vice president of European Renewable Energies Federation, EREF

 

Kategori: Svenska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


4 × = 32


Tillbaka till arkivet