Lämna Euratom

Sverige bör lämna Euratom

 Euratom-fördraget från 1957 går ut på att stödja kärnkraftutbyggnaden i Europa. Fördraget har modifierats marginellt sedan dess. På den tiden trodde de flesta att kärnkraften var mycket önskvärd. Den sades bli så billig att det inte ens skulle löna sig att mäta den konsumerade elenergin, ” too cheep to meter”-

I artikel 1 slås fast att ” Euratom ska ha till uppgift att … skapa de förutsättningar som behövs för en snabb organisation och tillväxt av kärnenergiindustrierna”. I artikel 2 sägs ”säkerställa att sådana viktiga anläggningar kommer till stånd som behövs för utvecklingen av kärnenergin”.

Euratom-fördraget bryter mot några av EUs grundprinciper. Artikel 3 i EU-fördraget om koherens, dvs att lagarna ska vara inbördes överensstämmande. Artikel 6 om att miljöhänsyn ska prägla all EU-politik samt mot ”Polluter pays”-principen.

Senaste året har EU-kommissionen i förslaget till energipolitik fram till 2030 klargjort att kärnkraften inte behöver konkurrera på marknaden med hänvisning till att Euratom-fördraget står över andra EU-fördrag. Det medför att kärnkraften får kraftigt subventioneras.Det görs t ex nu i England, Frankrike och Ungern. Samtidigt får inte förnybar energi subventioneras med hänvisning till EUs konkurrensregler, de s k State Aid Guidelines. EU-kommissionären Vestager hävdar att om vill man ändra på kärnkraftens gräddfil så måste man ändra på Euratom-fördraget.

Det är givetvis orimligt att Euratom-fördraget har prioritet framför övriga EU-fördrag. Sveriges medlemskap i Euratom kostar uppskattningsvis miljardbelopp varje år, men det är svårt att få fram exakta siffror. Euratoms hela budget är på minst 15 miljarder SKr som i stor utsträckning används för direkta subventioner av kärnkraften.

Eftersom Sverige 2040 ska basera sin energiförsörjning på 100 % förnybar energi blir Euratomfördraget en dyr obsolet kvarleva som i framtiden är onödig för oss..

 

Reformera Euratom-fördraget nu

En förändring av Euratomfördraget har föreslagits med jämna mellanrum utan att någon åtgärd av betydelse har vidtagits. Tyskland lovade t ex 2012 att reformera Euratom-fördraget. Andra EU-länder, t ex Österrike, Luxemburg, Irland och Danmark stöder Tysklands ambition att grundligt reformera det sextio år gamla fördraget. Tyskland planerar en regeringskonferens år 2018 för att ändra på Euratomfördraget. Det är därför viktigt att Sverige ansluter sig till denna grupp av EU-länder vid en sådan konferens och förordar en grundlig reformering av Euratom.

 

Ompröva Euratom i två steg

En utfasning av svenskt medlemskap i Euratom bör ske i två steg. Först ska fördraget reformeras i samarbete med övriga EU-länder i syfte att anpassa det till övriga EU-regler så att kärnkraften bär alla sina egna kostnader och upphandlas i konkurrens med förnybar energi. I ett senare skede bör Sverige helt lämna Euratom-samarbetet och istället satsa på 100 % förnybar energi.

Göran Bryntse, Tekn Dr, Ordf. SERO,

Vice president i European Renewable Energies Federation, EREF

 

Kategori: Svenska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


9 + = 14


Tillbaka till arkivet